Professional Auction Script Software by PHP Pro Bid
[ Uitgebreid Zoeken ] Bookmark and Share   dutch   english   german  
 VERKOOP 
Informatie

LEES DEZE VOORWAARDEN NAUWKEURIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN Pigeonhall.com. GEBRUIK VAN Pigeonhall.com BETEKENT DAT U DE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. MAAK GEEN GEBRUIK VAN Pigeonhall.com ALS U DEZE " ALGEMENE VOOR- WAARDEN " NIET ACCEPTEERT. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN REGELMATIG AANGEPAST AAN DE ACTUALITEIT. HET IS RAADZAAM DEZE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK TE LEZEN. Pigeonhall.com is eigendom van de directie van: Pigeonhall, verder te noemen Pigeonhall

Belangrijkste punten:

 • Voor de plaatsing van een advertentie bent u niets verschuldigd aan Pigeonhall

Welkom op de veiling site van Nederland en België.

 • Gratis aanmelden
 • Gratis bieden

Waarom uw bonnenverkoop op Pigeonhall.com?

U betaalt Niets als u zich nu aan meld.

   • Uw bonnen leveren meer op bij Pigeonhall.com
  • De verkoper is verantwoordelijk voor het contact opnemen met de koper. Pigeonhall is hiervoor niet aansprakelijk
  • Geplaatste veilingen mogen niet vroegtijdig beëindigd of verwijderd worden zonder toestemming van PigeonhallVoor de toegang tot en het gebruik van de website Pigeonhall (hierna te noemen : Pigeonhall) gelden de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Deze algemene voorwaarden zijn opgedeeld in twee hoofdstukken:

  1. Algemeen gedeelte voor iedere gebruiker van de site
  2. Specifiek gedeelte voor adverteerders

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1 Inhoud site

De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten, alsmede alle verstrekte persoonlijke informatie van een *koper* , zijn echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Pigeonhall is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste advertenties.

Artikel 2 Overeenkomst

Pigeonhall tracht koper en verkoper tot elkaar te brengen. Pigeonhall is echter nimmer partij bij het totstandkoming van een overeenkomst tussen koper en verkoper, door gebruikmaking van deze site.

Artikel 3 Gegevens

  1. Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site *en niet jonger bent dan 18 jaar*
  2. Uw gegevens *dienen ter functie tot het tot stand komen van een overeenkomst tussen derden onderling*.
  3. Voor het goed functioneren van de site verzamelt Pigeonhall informatie onder meer door middel van IP- gegevens en cookies. Met deze informatie kan Pigeonhall onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers dezer site. De service en het gebruiksgemak van Pigeonhall.com wordt hierdoor voor de gebruiker aanzienlijk verhoogd.
  4. Omdat medewerkers van Pigeonhall zelfs hieraan de meeste prioriteit stellen, respecteert de directie van Pigeonhall een ieders privacy en zal deze gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van Pigeonhall.com. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Gegevens zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden. Pigeonhall levert wel informatie aan officieel erkende rechtshandhavers. U machtigt Pigeonhall uw gegevens te verstrekken *op nadrukkelijk verzoek door en of van rechtshandhavers*, indien naar oordeel van de directie van Pigeonhall hiertoe gegronde redenen en aanleiding hebben gegeven.
  5. Pigeonhall.com verwijst naar andere websites ( bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacy regels van die betreffende site. Pigeonhall heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites, en dit erkent u.
  6. Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld Triple Deal, dan valt u onder de privacy regels van dienstverlener. Pigeonhall heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
  7. Indien u niet wenst dat Pigeonhall.com het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij u met klem geen gebruik te maken van Pigeonhall.com.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten

  1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto?s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij de directie van Pigeonhall, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs handelsrechten en of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden, is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting diegene welke deze rechten hebben geschonden.
  2. De directie van Pigeonhall staat hier buiten, is dus geen partij en dientengevolge hiervoor niet aansprakelijk.
  3. Het is u niet toegestaan Pigeonhall.com op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en / of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en / of het printen van ??n hard copy.

Artikel 5 Spam / harvesten

  1. Het gebruik van *personen en of andere gegevens* die door derden via de site openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e- mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met beoog op het sluiten en het tot stand komen van een overeenkomst met adverteerder direct, betrekking hebbende op het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan *personen en of andere gegevens * ,te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
   • een adverteerder ongevraagde e-mails te zenden, althans e-mails waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard
   • een adverteerder (ongevraagde) e-mails te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten indirect betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene
   • e-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Pigeonhall.com te verzamelen om welke reden dan ook.
  2. Indien u in strijd handelt met *al hetgeen in artikel 1* staat vermeld, is bedoeld en is bepaald, verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van 5.000,- (vijfduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van personen en andere gegevens geldt als ??n gebeurtenis, zulks onverminderd in artikel 6 hieronder is bepaald.

Artikel 6 Uitsluitingen

De directie van Pigeonhall behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enigerlei wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van de directie van Pigeonhall om nadere rechtsmaatregelen jegens u te nemen, schadevergoeding te eisen, alsmede u te belasten met alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke de directie van Pigeonhall noodzakelijkerwijs zal maken, resp. zal moeten maken, teneinde haar vordering op u middels de rechterlijke macht nadruk te verschaffen.

Artikel 7 Garantie

De directie van Pigeonhall garandeert niet:

  • dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd is met enige wettelijke bepaling algemeen
  • dat uw wederpartij bevoegd is een overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij een tot stand gekomen overeenkomst in al zijn facetten zal nakomen
  • dat de site ononderbroken zal werken en mogelijk fouten kunnen behouden
  • en dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

  1. De directie van Pigeonhall sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal de directie van Pigeonhall in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:
   • handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties
   • de onmogelijkheid de site te gebruiken
   • het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site
   • het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig en of niet actueel is
   • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Pigeonhall.com, waaronder de site, van en door een derde
   • handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.
  2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van en zijdens de directie van Pigeonhall en of haar ondergeschikten.
  3. Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 15.

Artikel 9 Vrijwaring

U vrijwaart de directie van Pigeonhall volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 10 Verwijzingen

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Pigeonhall heeft geen zeggenschap over deze websites. e directie van Pigeonhall is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 11 Beveiliging

Pigeonhall zal alle haar mogelijke inspanning leveren om naar alle redelijkheid haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Pigeonhall legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met alle aan de directie van Pigeonhall ter beschikking staande techniek van dezelfde.

Artikel 12 Diversen

Copyright 2003 / 2019 Pigeonhall - Alle Rechten Voorbehouden. Pigeonhall - online duiven veiling.